EQ analys IPU

EQANALYS  IPU
Emotionell intelligens, förkortas EI, är förmågan att förstå egna och andras känslor, skilja mellan dem, och använda informationen för att kunna styra handlingar. En oerhört värdefull förmåga för chefer och ledare.

EQ står för emotional quotient,
på svenska emotionell intelligens-kvot. Det är måttet på EI, vilket mäts med hjälp av ett frågeformulär som kartlägger styrkan och omfattningen av EI, emotionell intelligens

Högt EQ är korrelerat med framgång och effektivitet inom en mängd områden. Analysen kan alltså ge viktig input och utgångspunkt för utveckling inom ledarskap, team, projekt, rekrytering, förhandling, individuell utveckling/coaching och många andra områden.

Sammanfattningsvis delas EI in i fem komponenter

1. Självmedvetenhet – Att ha kontakt med sina känslor
2. Självreglering – Att kunna hantera känslor
3. Motivation – Att kunna motivera sig själv
4. Empati – Att uppfatta känslor hos andra
5. Social förmåga – Att skapa och bevara relationer

Varför?
För att ett ledarskap som fokuserar på den inre motivationen och beteenden, skapar högpresterande kreativa människor och organisationer. För att ett sådant ledarskap kräver hög EQ. Och för att det fungerar helt enkelt. EQ går att träna och förbättra.

Vad?

Vi använder IPU EQ-analys, ett test som är unikt på marknaden. Det finns inga andra test som bygger på så många års forskning som IPU EQ-analys gör, och därför heller inga utmanare till träffsäkerheten och relevansen i testresultatet.

Hur?
Du mäter på en skala 1-10 och får sedan återkoppling där du tillsammans med konsulten går igenom vad som kan förbättras. Du får coaching och råd för hur du ska göra för att uppnå förbättring. Det vanliga är att man har ett eller två fokusområden som man väljer ut. Våra konsulter kan utmana och motivera, sedan är det upp till dig själv att vilja utvecklas.

Bakgrund
Termen emotionell intelligens myntades på 1980-talet. Förhistorien står att finna hos psykologen Howard Gardner. Han ville framhäva att det finns så många fler sätt att bli framgångsrik på och konkurrera med än de traditionella logisk-matematiska och språkliga intelligenserna, vilka mäts i IQ-tester. Han utgick från dem och kompletterade med musikalisk, kroppslig, rumslig och två personliga intelligenser: intrapersonell och interpersonell. Intrapernsonell intelligens handlar om hur lyhörd en individ är för vad denna själv känner, där strävan är att leva i enlighet med egna innersta önskningar. Interpersonell intelligens gäller hur man fungerar med andra människor. Dessa mellanmänskliga gåvor består i sin tur av fyra komponenter: att samordna grupper, att medla fram lösningar, att skapa relationer och att upptäcka andras känslor.

Runt 1990 användes så rubriken emotionell intelligens på en utarbetad teori i en vetenskaplig artikel av professorerna Peter Salovey och John Mayer. De anses därmed vara upphovsmännen till EI. I artikeln fick vi för första gången en direkt definition:

”Emotionell intelligens är förmågan att övervaka och kartlägga egna och andras känslor; att beteckna olika känslor och skilja dem åt samt att använda denna information för att vägleda egna tänkanden och handlingar.”

IPU har nu en internationellt väl beprövad analys tillgänglig på svenska marknaden och Affärskraft har flera konsulter som är utbildade för att arbeta med den.

Kontakta Affärskraft om du vill veta mera!